Yönetmelik

8 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27899

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TÜTAGEM): Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sanayi ve mühendislik uygulamalarıyla ilgili, özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliği halinde araştırma,
eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında işbirliği oluşturarak, uluslararası, ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonomik ve
toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak mekanizmaları kurmak, sürdürmek ve bunlara ilişkin etkinlikleri ilgilendiren
kurumsal ortam oluşturmak,
b) Fen ve sağlık bilimlerinin belirli öncelikli alanlarında çok disiplinli temel ve uygulamalı araştırmalar
gerçekleştirerek Türkiye’nin ve bölgenin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak kurumsal yapıyı
oluşturmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:
a) Sanayi politikaları konusunda, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri eğitim programları düzenlemek,
b) Türkiye’de ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik sanayi politikaları konusunda, ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projelerinin hazırlanması, yürütülmesi faaliyetlerine katkıda
bulunmak,
c) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri
vermek,
ç) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri faaliyet alanlarına ilişkin konularda araştırma yapmaya teşvik etmek
ve desteklemek,
d) Merkez laboratuarının işleyişini düzenleyen esasları hazırlamak,
e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara proje üretmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organlarıMADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür
görevlendirilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek, bu Kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları
uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü
aldıktan sonra Danışma Kurulunun onayına sunmak,
d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev
yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile istekleri
halinde Merkez projesini destekleyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere toplam dokuz
üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür
yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Başkanın görevde olmadığı zamanlarda
yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirirken ihtiyaç halinde alt komisyonlar kurabilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ve kişilerle işbirliğini sağlamak,
b) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği
tekliflerini Üniversitenin ilgili kurul veya birimlerine iletmek, taraflarca uygun görülen işbirliği esaslarının
uygulanmasını sağlamak,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşmek,
ç) Merkezin idari, mali, proje dağıtımı ve kabulü gibi konularda teklifler hazırlayıp Üniversite Yönetim
Kurulunun görüşüne sunmak,
d) Ulusal ve uluslararası işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte Üniversite öğrencilerini sanayi sektörüne
hazırlamak amacıyla eğitim ve sertifika programları, paneller ve toplantılar düzenleyerek girişimci olmalarına
yardımcı olmak,
e) Sanayi sektörünün ihtiyacına yönelik olarak, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini en verimli şekilde
yapabilecekleri kuruluşlarda staja gönderilmesi için sanayici ile öğrenci arasında koordinasyonu sağlamak,
f) Öğretim elemanları ile sanayi sektörü arasında mesleki alanlarda işbirliğini sağlamak,
g) Üniversiteden mezun olan öğrencilerin sanayi sektörü ile ilişkilerini sağlayarak onlara iş imkanı yaratmak,
ğ) Üniversite öğrencilerinin staj ve eğitim imkanlarını geliştirmek için, ulusal veya uluslararası destekli
projeleri teşvik etmek,
h) Eğitim ve bilgilendirme amaçlı kurs, seminer, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
ı) Öğretim üyelerinin, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin bilimsel ve ihtiyaç halinde teknik sorunlarına
yönelik bilgi toplamalarını sağlamak,
i) Bölgede ya da Edirne’de araştırma-geliştirme ve teknoloji birimlerinin kurulması için gerekli çalışmaları
yürütmek,
j) Sanayinin sorunlarının çözümüne yönelik araştırma projeleri için, proje desteği sağlayan kurum ve
kuruluşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,
k) Danışma Kurulunun önerilerini ele almak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev
yapan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile istekleri
halinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Danışma Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa ya da olağanüstü olarak Rektörün
çağrısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversite ile kamu kurumları ve özel sektör arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Yılda bir defadan az olmamak üzere sanayi ve ticaret çevrelerinin temsilcileri ile toplanarak Merkezin ve
Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi
uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu içerik 21.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4252 kez okundu.